• analizy przyrodnicze dla studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • prognoz oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • programy ochrony środowiska powiatów i gmin,
  • instrukcje eksploatacji składowisk odpadów,
  • plany gospodarki odpadami powiatów i gmin,
  • programy usuwania azbestu z terenu gmin i powiatów,
  • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
  • projektowanie terenów zielonych,
  • outsourcing środowiskowy.